Funció i objectius

Què és

La Càtedra Ramon Llull és un organisme que té per finalitat la promoció, la divulgació i la investigació dels estudis relacionats amb la figura de Ramon Llull, des de tots els àmbits universitaris. Per dur a terme aquesta tasca es proposaren diversos objectius i el mes d’abril de 2003 es signà un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. A més, dins la CRL se situa el "Programa Blaquerna d'estudis lul·lians", compartit entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears.

ObjectiusResultat d'imatges de "ramon llull"

  • Difusió de la figura i de l'obra de Ramon Llull en l'àmbit universitari, en primer lloc, i d'altra banda en el context de la societat illenca.
  • Crear una base bibliogràfica prou extensa sobre la figura de Llull i actualitzar-ne el fons existent, que estigui a l'abast de la comunitat universitària. En aquest punt no només s'hi inclourien obres publicades sinó també reproduccions de manuscrits (microfilms, documents escanejats), material digital, revistes, catàlegs i materials diversos.
  • Organitzar i donar suport a les diferents investigacions que es facin sobre Llull des de diferents camps d'estudi (filosofia, filologia, història, història de l'art, matemàtiques...)
  • Col·laborar en les diferents publicacions que es duen a terme sobre Llull (Studia Lulliana, Col·lecció Blaquerna…)
  • Organitzar conferències, cursos, seminaris, diades... en les quals hi participin estudiosos de Llull, tant de l'àmbit nacional com internacional.
  • Establir convenis i col·laboracions amb altres universitats (nacionals i internacionals) que també estudiïn l'obra del Doctor Il·luminat. Es podrien crear elements de suport a la recerca com intercanvis d'investigadors, de material i publicacions, etc.
  • Aconseguir el suport institucional per tal que la Càtedra tingui continuïtat en el futur.

Història

L’any 1959 es creava aquesta Càtedra, adscrita a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que promovia cursos de doctorat. L’any 1999 es signava un conveni entre les Universitats de Barcelona i de les Illes Balears en virtut del qual la Càtedra Ramon Llull passava a ser adscrita a la Universitat balear. Si bé la Càtedra seguia existint, era buida de contingut lul·lístic. Davant la precària situació en què es trobaven els estudis lul·lians a la Universitat de les Illes Balears, des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General d’aquesta Universitat es va prendre la iniciativa de recuperar i potenciar la Càtedra com a organisme actiu en la investigació lul·liana internacional.

Resultat d'imatges de "ramon llull" breviculumTrobareu més detalls sobre la història de la institució a Ripoll (2009) «La Càtedra Ramon Llull: història d'una institució acadèmica al servei del lul·lisme», Lluc 867 (gener-març), pàg. 21-23.

Per més informació, vegeu els enllaços següents: